• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2023 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) – 2.1.4 Akvizícia knižníc.
Zámerom projektu je revitalizácia a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove knihami v maďarskom jazyku (kladie sa dôraz na knihy vydané v SR a s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín). Knižnica sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak približuje používateľom kultúrne hodnoty a informácie, a tým prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov. Nakoľko je značná časť obyvateľstva mesta maďarskej národnosti, inštitúcia pri nákupe kníh kladie veľký dôraz na to, aby sa etnická skladba obyvateľstva mesta odzrkadlila pomerne aj v nákupe knižných dokumentov v maďarskom a slovenskom jazyku. Implementáciou projektu sa získajú nové publikácie z rôznych oblastí v jazyku národnostnej menšiny, nové tituly od súčasných mladých i uznávaných autorov (napr. beletria, náučná a odborná literatúra, knihy pre deti a mládež). Zaobstaraním prekladov diel slovenských a cudzojazyčných autorov sa predpokladá vzrast záujmu zo strany, nielen pravidelných, návštevníkov knižnice. Cieľovými skupinami projektu sú v meste a v okolí žijúci obyvatelia maďarskej národnosti všetkých vekových kategórií a členovia etnicky zmiešaných rodín. Snahou je tiež vzbudiť opätovný záujem detí a mladých ľudí o čítanie a o pravidelné návštevy knižnice. Vďaka úspešnému projektu by mala knižnica možnosť záujemcom ponúknuť nové a zaujímavé tituly v maďarskom jazyku.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dotáciou vo výške 2 200,- Eur.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.