• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Banskobystrický samosprávny kraj („VZN BBSK č. 38/2019“; výzva č. 3/2019) – Dotácia na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností): „Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť SO.05-2 Kazematy Stredný hrad – dažďová kanalizácia“


Cieľom projektu je pokračovanie v systematickej obnove, konzervácii a modernizácii stredovekého hradu Fiľakovo, vrátane terénnych úprav a komplexného odvodnenia stredného hradu - 1. etapa. Cieľom je zároveň zabezpečiť vhodný podklad k ďalšiemu, súvisiacemu projektu mesta Fiľakovo (MF) na sprístupnenie vybraných častí, t.j. troch delových komôr (strieľne, resp. kazematy) stredného hradu - 2. etapa.

Po ukončení 1. etapy projektu v réžii Hradného múzea vo Fiľakove (archeologický výskum, odvodňovací systém), sa pristúpi k 2. etape v réžii MF (zemné práce, spádovanie terénu, stavebné a statické úpravy).

 

Čítať ďalej: „Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť SO.05-2 Kazematy Stredný hrad – dažďová kanalizácia“

Hlavným organizátorom jubilejného XX. ročníka hradných hier je Hradné múzeum, v spolupráci s OZ Fiľakovskí vlci. Múzeum zabezpečí program 1. dňa podujatia, kým OZ, zamerané na prezentáciu historickej lukostreľby, sa sústredí na organizačné záležitosti spojené s XIII. Medzinárodnou súťažou v historickej lukostreľbe, usporiadanou v 2. deň podujatia. Sobotňajší program sa uskutoční v poobedňajších a večerných hodinách, spolu s tradičným remeselníckym jarmokom. Nakoľko sa jedná o jubilejný ročník obľúbeného podujatia slovenských a maďarských návštevníkov inštitúcie, organizátor sa usiluje o zostavenie rozšíreného a obsahovo netradičného programu v porovnaní s uplynulými ročníkmi.

Čítať ďalej: Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 1.2 Neprofesionálne umenie; Banskobystrický ...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 2.3 Neperiodická tlač „Vojenské dejiny 

fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667-1682)“

Zámerom projektu je vydanie štvrtého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Ide o monografiu maďarského historika Zoltána Igora Komjátiho, PhD. s názvom "Állandó tűztől övezve. A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapitányságának idején (1667–1682) [Obkľúčený večným ohňom. Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682).]".

Čítať ďalej: Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 2.3 Neperiodická tlač „Vojenské dejiny...

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie; Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja „2. etapa sprístupnenia podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom zabezpečenie kompletného ventilačného systému a oddeľovacích mreží

Hradné múzeum vo Fiľakove, správca NKP Fiľakovský hrad, sprístupnilo 19. mája 2018 pôvodný protiletecký úkryt z obdobia 2. svetovej vojny, nachádzajúci sa pod fiľakovským hradným vrchom. Otvoreniu dvoch vzájomne prepojených chodieb predchádzal dôsledný historický výskum k ich pôvodu, čistenie priestorov, úprava terénu, montáž kovových vstupných dverí, zavedenie elektriny a  príprava tematickej regionálnej expozície pod názvom Fiľakovo 1938 – 1945, ktorá sa zriadila v jednej z dvoch chodieb. Uvedené aktivity sa realizovali v rámci 1. etapy náročného projektu.

Čítať ďalej: Oblastná organizácia cestovného ruchu; Turistický Novohrad a Podpoľanie; Rozvojová agentúra...

Fond na podporu umenia – 5.2.2 Akvizícia múzeí

„Akvizícia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove“

Hradné múzeum vo Fiľakove je múzeom s regionálnou pôsobnosťou s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti na území bývalého Fiľakovského okresu. Nakoľko sa mesto nachádza v centrálnej časti územia Palócov, ktorá je maďarská etnografická skupina na južnej časti Slovenska a severnej časti Maďarska –, múzeum sa venuje aj záchrane kultúrneho dedičstva súvisiaceho so životom tejto skupiny. Cieľom projektu je záchrana dvoch unikátnych prelamovaných palóckych lavíc, t. j. podpora snahy inštitúcie o zachovanie diel ľudového umenia pre budúce generácie.

Čítať ďalej: „Akvizícia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo...

Fond na podporu umenia – 5.2.2 Akvizícia múzeí

„Akvizícia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove“

Jedným zo šiestich vedných oblastí nadobúdania predmetov uvedených v akvizičnej politike HMF je aj výtvarné umenie, ktoré sa v zmysle vlastivedného zamerania inštitúcie špecializuje na diela rodákov z regiónu. Významnejšia akvizícia výtvarných diel sa v rámci múzea uskutočnila len v prvých rokoch existencie právneho predchodcu HMF, kedy bola založená výtvarná zbierka Okresného múzea vo Fiľakove. Odvtedy do zbierky pribudol len zanedbateľný počet umeleckých diel – prevažne malieb, kým zo súčasnej umeleckej tvorby len náhodne darované solitéry, väčšinou grafické diela. V súčasnosti sa teda v zbierkovom fonde inštitúcie nachádza len malé množstvo umeleckých diel, preto je jednou z jeho priorít túto zbierku rozšíriť. Primárnym výstupom projektu je nadobudnutie piatich maľovaných obrazov od súčasných úspešných regionálnych umelcov. Prvou autorkou je akademická maliarka Adela Vašová Vilhanová, druhým z autorov je Jozef Jačmeník (um. menom József Jacsmenyík), a tretím autorom je akademický maliar Alfréd Balázs.

Čítať ďalej: „Akvizícia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove“

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2018; Banskobystrický samosprávny kraj

„XIX. Fiľakovské hradné hry a Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe“

Ako je už roky v júni zvykom, aj tohto roku sa na hrade Fiľakovo konali historické hradné hry a súťaž v historickej lukostreľbe. Cieľom projektu bolo poskytnúť občanom, ako aj návštevníkom mesta zaujímavý kultúrny program a ponúknuť mládeži, ale aj ostatným generáciám zmysluplné využitie voľného času a prebudiť v nich záujem o históriu a spoločenský život mesta. V sobotu (16. júna) sa na hrade vytvorila atmosféra obdobia tureckej okupácie.

Čítať ďalej: „XIX. Fiľakovské hradné hry a Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe“

Fond na podporu umenia – 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

„Sprístupnenie podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom“

Hradné múzeum vo Fiľakove prostredníctvom svojich stálych expozícií prezentuje históriu mesta a okolia od praveku po polovicu 20. storočia. Tu vystavené hnuteľné kultúrne pamiatky tak poukazujú nielen na bohaté dejiny, ale aj na multietnický charakter mikroregiónu. Zo snahy vyplniť chýbajúcu medzeru v poznatkoch o regionálnej histórii, inštitúcia nadviazala na začatý výskum v prieskume na tému II. svetová vojna. Primárnym zámerom projektu bolo zmapovanie udalostí a miestneho diania počas obdobia II. svetovej vojny vo Fiľakove a jeho okolí. Plánovanému otvoreniu novej expozície predchádzala práca v teréne, v archívoch a múzeách, komunikácia s obyvateľmi mesta a výroba oral history záberov, vyhľadávanie a akvizícia predmetov zo skúmaného obdobia.

Čítať ďalej: „Sprístupnenie podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom“

Fond na podporu umenia – 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

„Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie“

Zámerom projektu je vydanie druhého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Je to zborník príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie usporiadanej 13. – 14. septembra v roku 2011 vo Fiľakove pod názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“. Cieľom publikácie je prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov archívneho, pamiatkarského, historického a literárnohistorického výskumu, oboznámenie odbornej verejnosti s najnovšími informáciami týkajúcimi sa života najvýznamnejších dejateľov rodín Koháryovcov a Coburgovcov a dokumentácia hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktoré dané rodiny za sebou zanechali. Jednotlivé príspevky zborníka sú písané v slovenskom a v maďarskom jazyku podľa toho, v ktorom jazyku daná prednáška odznela. Súhrn je preložený do druhého jazyka.

Čítať ďalej: „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzinárodnej...

Fond na podporu umenia - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

„Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych filmov“

Hradné múzeum vo Fiľakove sa hneď po svojom založení v roku 2007 začalo zaoberať mapovaním a následne získavaním  historických fotografií, pohľadníc a písomností, ktoré dokumentujú dejiny mesta a bližšieho okolia. Inštitúcia, ako právny nástupca Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove zdedila jeho zbierky, v ktorých sa vo veľkom počte nachádzali už spomínané druhy predmetov. Na návrh Muzeologického kabinetu vydalo HMF novú internú smernicu pre dokumentáciu a začalo budovať novú vlastnú zbierku, do ktorej sa priebežne presúvajú predmety a súbory zo zbierky bývalého Mestského vlastivedného múzea.

Čítať ďalej: „Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych...

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.