• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

(zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)

1. Predmet obstarávania:

„Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu. (Dodanie a montáž aktívneho bleskozvodu) “

2. Identifikácia verejného  obstarávateľa:

Názov obstarávateľa: Hradné múzeum vo Fiľakove
Adresa: Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
IČO: 42013241
Kontaktná osoba: Mgr. Attila Agócs
Web: www.hradfilakovo.sk
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Opis predmetu  obstarávania:

Zákazka zahŕňa vonkajšiu ochranu  objektu  pred atmosferickými vplyvmi   aktívnym bleskozvodom. Bleskozvod   je navrhovaný   podľa predpisovej normy STN 34 1391/Z4 )8/2008) pre triedu LPS – II. Na streche bude inštalované  zdvojené  zvodové vedenie  vodičom na  podperách. Vzdialenosť podpier  pri  vodorovných vedeniach nesmie presiahnuť  1 m. Na   vrchole strechy  bude inštalovaný aktívny bleskozvod v počte 1 ks. Výška fixačnej konštrukcie   je  4 m nad najvyšším bodom strechy. Na zvod č. 1 sústavy zvodov bude pripojené počítadlo úderov blesku.  Podrobný  opis je uvedený v priloženej technickej správe (bod 3. Technické riešenie, 3.1 Popis realizácie – aktívny bleskozvod)

4. Miesto plnenia:

Miesto: Fiľakovo, Podhradská ulica

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

11.082,00 Eur bez DPH

6. Rozsah   predmetu obstarávania:

Podľa  súťažných podkladov

7. Variantné riešenia:

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia

8. Lehota na plnenie  predmetu obstarávania:

Lehota na  plnenie predmetu  obstarávania je najneskôr 15 dní od uzavretia Zmluvy na dodanie tovaru.

9. Miesto a spôsob  poskytovania súťažných podkladov:

9.1 Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí na  adresu  uvedenú  v bode 15.2 písomnú žiadosť o poskytnutie najneskôr do 11.10.2013 do 09.00 hod.
9.2 Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne alebo poštou na adresu v bode 15.2. Na žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov po uplynutí  lehoty  určenej na jej podanie verejný obstarávateľ nebude prihliadať  a súťažné  podklady záujemcovi neposkytne.
9.3 Verejný obstarávateľ vedie evidenciu o poskytnutí súťažných podkladov.
9.4 Ďalšie informácie poskytuje verejný obstarávateľ v adrese svojho sídla.

10. Vysvetľovanie súťažných podkladov:

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch na základe písomnej žiadosti  o vysvetlenie doručenej verejnému obstarávateľovi najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch pracovných dní od doručenia verejnému obstarávateľovi.

11. Podmienky účasti:

- Predloženie  cenovej  ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
- Oprávnenie  na podnikanie  v predmete  zákazky (platný živnostenský list – originál alebo overená kópia alebo iný doklad oprávňujúci  podnikať v danej oblasti – originál  alebo overená kópia nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia  ponuky).

12. Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti:

12.1 Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a v súlade so súťažnými podkladmi a z procesu verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:
- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. Výzvy na predkladanie ponúk,
- predložil neplatné doklady,
- poskytol  nepravdivé alebo skreslené informácie.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériá na  vyhodnotenie ponúk: cena bez DPH v Eur 100%

14. Obsah ponuky:

Podľa súťažných podkladov

15. Predkladanie ponúk:

15.1. Lehota na predkladanie  ponúk :  najneskôr do 18.10.2013 do 09.00 hodín
15.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Poštou alebo osobne na adresu:
Hradné múzeum vo Fiľakove
Podhradská 14.
986 01 Fiľakovo

16. Označenie  obalov ponúk:

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
16.1.1 Adresu verejného obstarávateľa
16.1.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
16.1.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“
16.1.4 Označenie: „Umiestnenie  aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu. (Dodanie a montáž aktívneho bleskozvodu) “

17. Lehota a miesto otvárania ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese (podľa bodu 15.2) dňa 18.10.2013 o 09.30 hod. na riaditeľstve Hradného múzea vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii riaditeľa Hradného múzea vo Fiľakove na poschodí.

18. Lehota viazanosti ponúk:

Lehota viazanosti ponúk je 6 mesiacov.Vo Fiľakove, dňa 18.09.2013

Mgr. Attila Agócs
riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove


Prílohy:

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.