• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina oslavuje 30. výročie svojho vyhlásenia. Pri tejto príležitosti sa v niekoľkých mestách usporiadala výstava približujúca prírodné pomery tejto oblasti, ako aj históriu vzniku jej správcovskej organizácie. Jej organizátori pripravili k výstave aj odborné prednášky, ktoré majú pútavou a obsažnou formou napomôcť rozšíreniu všeobecných vedomostí o tomto území a vytvoreniu ucelenejšieho obrazu o jeho hodnotách.
Témou výkladu budú lesy, pokrývajúce cca. 2/3 územia CHKO. Prevládajú dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy a bučiny. Mozaikovite sa vyskytujú teplomilné submediteránne lesy, sutinové lesy, jelšové a vŕbové porasty tokov. Druhým významným typom biotopov sú travinno-bylinné biotopy, z ktorých sú pre územie najviac typické, a z hľadiska biodiverzity zároveň aj vysoko významné pasienky, mozaikovite zarastené formáciami krovín. Prednášajúci sa ďalej zmieni o akumulačných vodných nádržiach. Ako sekundárne vodné biotopy sú významnými biocentrami tých druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na vodu a mokrade. Medzi mozaikovité, ale typické biotopy CHKO Cerová vrchovina patria aj skalné a pieskovcové biotopy. Široká paleta rôznych biotopov predurčuje územiu význam z hľadiska výskytu rôznorodého spektra druhov, z ktorých veľké množstvo je zákonom chránených. Niektoré sú významné aj z hľadiska biogeografického, alebo v nadväznosti na stupeň ohrozenia. V rámci prednášky sa predstaví aj 15 maloplošných chránených území, ktoré sa tu nachádzajú. Cca. ¼ územia je zaradená do sústavy území európskeho významu NATURA 2000, a skoro celé územie CHKO je prekryté Chráneným vtáčím územím Cerová vrchovina – Porimavie (tiež sústava území NATURA 2000).
CHKO Cerová vrchovina zaberá len 0,034% výmery SR. Napriek tomu sú mnohé druhy a biotopy početne zastúpené v tomto území. Zaslúži si preto ochranu ako aj našu pozornosť. Spoznávajme prírodné hodnoty CHKO Cerová vrchovina! Prednáška s výstavou je len stručnou ukážkou rozmanitých prírodných hodnôt Cerovej vrchoviny, ktorých neskrývaným zámerom je najmä vzbudiť záujem a motivovať nás všetkých k tomu, aby sme sa vybrali do prírody, a postupne objavovali malebné zákutia a klenoty tohto územia. Prednáška pre verejnosť v slovenskom aj v maďarskom jazyku sa uskutoční 25. októbra 2019 o 16:30 hodine v Mestskom vlastivednom múzeu. Hradné múzeum vo Fiľakove srdečne očakáva všetkých záujemcov!

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.