• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

       70_rokov_muzejnictva 

V tomto roku uplynulo 7 desaťročí od vzniku prvej múzejnej inštitúcie vo Fiľakove. Toto okrúhle jubileum je významné aj z toho pohľadu, že mestečko má bohatú a činorodú minulosť, o ktorej svedčia mnohé artefakty a zachované kultúrno-historické pamätihodnosti. V súčasnosti sa tu nachádzajú dva múzejné objekty, ktoré prešli dlhým obdobím vývoja, transformácie a reorganizácie, a prostredníctvom svojho zbierkového fondu majú vysokú vypovedaciu schopnosť o jednotlivých historických obdobiach. Jedným z nich je hradné múzeum zriadené na fiľakovskom hrade, mapujúce dejiny mesta od prvej písomnej zmienky po 17. storočie, a druhým je Mestské vlastivedné múzeum, ktorého expozícia je venovaná dejinám Fiľakova po zničení hradu. 

V roku 2005 sa do archívu Mestského múzea dostali cenné originály a kópie písomností, dokumentujúcich zakladanie inštitúcie. Daroval ich Jozef Drenko mladší, syn Jozefa Drenka staršieho, externého spolupracovníka Archeologického ústavu SAV, ktorý spolupracoval na výskumoch na hrade vo Fiľakove a inicioval založenie tunajšieho múzea. Myšlienka zriadenia múzea sa zrodila už v roku 1941. V marci spomínaného roka sa totiž pri výkope základov protileteckého krytu pred fiľakovskou smaltovňou odkryla kostra ženy a bronzové predmety. Pánovi Drenkovi sa podarilo zachrániť desaťkusový súbor nálezov z doby avarskej, ktoré však boli z dôvodu absencie vhodného depozitára zaslané ešte Maďarskému národnému múzeu. Medzitým sa pod jeho vedením zriadil prípravný výbor fiľakovského hradného múzea, ktoré plánovali vybudovať na štyroch poschodiach Bebekovej bašty. Historický, a následne aj archeologický výskum sa začal v r. 1944, vojna však prerušila tak proces zakladania múzea, ako i samotný prieskum. Prvé múzeum vzniklo vo Fiľakove v r. 1951 pod názvom Okresné vlastivedné múzeum pre okres Fiľakovo, neskôr pretransformované na Mestské múzeum. V r. 1967 sa do mesta prisťahovalo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec, ku ktorému bolo Mestské múzeum pričlenené ako jeho samostatné oddelenie. V r. 1984 sa však Novohradské múzeum kvôli nevyhovujúcim priestorom odsťahovalo do Lučenca, a o 4 roky neskôr bola rozobratá aj miestna expozícia. Obrat nastal až v roku 1993, kedy Ministerstvo kultúry SR prinavrátilo časť zbierok Mestského múzea mestu Fiľakovo. Expozícia obnoveného Mestského múzea bola otvorená v r. 1994 v troch miestnostiach budovy Reduty (Vigadó). V apríli 2007 bola založená príspevková organizácia Hradné múzeum vo Fiľakove, ktorej bol delimitovaný majetok Mestského múzea a pridelený do správy aj fiľakovský hrad. V auguste 2008 sprístupnilo HMF na troch spodných podlažiach Bebekovej veže stálu expozíciu, ktorá oboznamuje návštevníkov s históriou mesta a hradu počnúc od prvej písomnej zmienky po zničenie pevnosti. Mestské vlastivedné múzeum bolo po niekoľkoročnej prestávke a rozsiahlej rekonštrukcii budovy opäť otvorené v roku 2014, s novou stálou expozíciou „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi“, ktorá kladie dôraz na históriu miestneho smaltovníctva. Hradné múzeum si pripomenie toto jubileum dočasnou výstavou s názvom „70. výročie založenia fiľakovského múzea”, ktorá predstaví históriu múzejníctva v našom meste výberom artefaktov zo zbierkového fondu inštitúcie. Z dôvodu pandemickej situácie vás tentokrát pozývame do online priestoru (na webovú stránku www.hradfilakovo.sk, Facebook stránku HMF) a na sledovanie televíznej stanice Tv LocAll, kde si budete môcť od 14. decembra 2021 pozrieť okrem otvorenia a predstavenia výstavy aj odovzdávanie pamätných plakiet bývalým a súčasným riaditeľom múzea.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.