• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

V roku 2024 prebieha v Mestskej knižnici vo Fiľakove projekt s názvom „Do knižnice nielen pre knihy!“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia čiastkou 1700,00 EUR.
Zámerom projektu je obnoviť záujem čitateľov o knižnicu a ponúknuť zaujímavé kultúrno-vzdelávacie aktivity, ktoré ich budú podnecovať k čítaniu a k zapájaniu sa do spoločenského diania. Veríme, že pestrým výberom tém v rámci pripravenej série podujatí oslovíme široký okruh záujemcov. Napriek snahe pociťujeme to, čo platí v celoslovenskom meradle, že čitateľov postupne ubúda, alebo ich počet stagnuje. Cieľom projektu je zabezpečenie autorských besied, prednášok a iných aktivít v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré by čitateľom poskytli hodnotné informácie z rôznych kultúrnych a vedných oblastí. Sériu podujatí sme začali predstavením novej publikácie obľúbeného regionálneho autora Z. Szásziho (február) a besedami pre deti a dospelých so známou autorkou P. N. Džerengovou (marec - 2 besedy). Ďalšou aktivitou bola archeologická prednáška Hradného múzea vo Fiľakove, ktorá predstavila najnovší objav inštitúcie, depot strieborných a zlatých mincí zo 16. stor. nájdený počas výskumfpu_logou v r. 2023 v Holiši. Fotografie pokladu si prítomní mohli pozrieť v rámci dočasnej výstavy Mestského vlastivedného múzea (MVM) s názvom "Akvizícia múzea v posledných rokoch". Nasledujúcim hosťom (máj) má byť egyptologička, odborná zamestnankyňa Ústavu Orientalistiky v BA, Dr. Phil. Veronika Verešová, ktorá má záujemcov oboznámiť s prácou slovenských archeológov v Egypte a v prípade záujmu im odporučiť vhodné odborné/ populárno-vedecké publikácie k danej téme. Prítomní budú mať možnosť si po prednáške pozrieť výstavu s názvom "Slovenskí archeológovia v Egypte", kde uvidia aj egyptské predmety zo zbierok slovenských múzeí. Sériu podujatí pokračujeme prednáškou Dobrovoľného hasičského zboru vo Fiľakove o histórii organizácie, ktorá v r. 2024 oslávi 130-te výročie svojho založenia. Prednáška pre deti a dospelých (september) bude nadväzovať na jubilejnú výstavu zboru vo Fiľakove. Na jeseň (október) k nám má zavítať známy maďarský spisovateľ, držiteľ niekoľkých prestížnych ocenení, Miklós Vámos, ktorý by predstavil svoje najnovšie publikácie. Posledným hosťom Mestskej knižnice vo Fiľakove (november) bude známy slovenský autor Jozef Banáš, ktorý tiež prinesie svoje najnovšie výtlačky.
Prínosom projektu je séria kvalitných podujatí v slovenskom a maďarskom jazyku uskutočnených v spolupráci s odborníkmi a osobnosťami rôznych kultúrnych a vedných
oblastí. Dúfame, že bohatý a rôznorodý výber aktivít bude na osoh každému návštevníkovi a čitateľovi, aby bola knižnica miestom, kde sa človek rád vracia!
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2023 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) – 2.1.4 Akvizícia knižníc.
Zámerom projektu je revitalizácia a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove knihami v maďarskom jazyku (kladie sa dôraz na knihy vydané v SR a s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín). Knižnica sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak približuje používateľom kultúrne hodnoty a informácie, a tým prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov. Nakoľko je značná časť obyvateľstva mesta maďarskej národnosti, inštitúcia pri nákupe kníh kladie veľký dôraz na to, aby sa etnická skladba obyvateľstva mesta odzrkadlila pomerne aj v nákupe knižných dokumentov v maďarskom a slovenskom jazyku. Implementáciou projektu sa získajú nové publikácie z rôznych oblastí v jazyku národnostnej menšiny, nové tituly od súčasných mladých i uznávaných autorov (napr. beletria, náučná a odborná literatúra, knihy pre deti a mládež). Zaobstaraním prekladov diel slovenských a cudzojazyčných autorov sa predpokladá vzrast záujmu zo strany, nielen pravidelných, návštevníkov knižnice. Cieľovými skupinami projektu sú v meste a v okolí žijúci obyvatelia maďarskej národnosti všetkých vekových kategórií a členovia etnicky zmiešaných rodín. Snahou je tiež vzbudiť opätovný záujem detí a mladých ľudí o čítanie a o pravidelné návštevy knižnice. Vďaka úspešnému projektu by mala knižnica možnosť záujemcom ponúknuť nové a zaujímavé tituly v maďarskom jazyku.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dotáciou vo výške 2 200,- Eur.

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2023 sa inštitúcia v rámci národných projektov opäť zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.
Zámerom projektu je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Za posledné roky sa podarilo obnoviť knižničný fond vďaka dotáciám z MK SR a MK Maďarska, finančným prostriedkom z FPU, ako aj z vlastného rozpočtu. Napriek každoročnému dopĺňaniu jednotlivých oddelení sa nachádza v knižnici stále dosť zastaraných a opotrebovaných publikácií. Najväčší záujem zo strany dospelých čitateľov je o krásnu literatúru, predovšetkým o známe tituly svetovej literatúry a zároveň aj o nové vychádzajúce knihy obľúbených autorov. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia beletrie pre dospelých. Vďaka úspešnému projektu by mala knižnica možnosť záujemcom ponúknuť okrem najvyhľadávanejších titulov aj nové knižné publikácie, ktoré sa po zaradení stanú súčasťou knižničného fondu inštitúcie. Prínos zrealizovaného projektu by bol dlhodobý a spočíval by v spokojných čitateľoch, používateľoch knižničných služieb a návštevníkoch a uspokojil by sa aj zvýšený záujem zo strany obyvateľov mesta Fiľakovo a regiónu o služby knižnice.
Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3 000,- eur.

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2022 sa inštitúcia v rámci národných projektov opäť zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Zámerom projektu je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Za posledné roky sa podarilo obnoviť knižničný fond vďaka dotáciám z MK SR a MK Maďarska, finančným prostriedkom z FPU, ale aj z vlastného rozpočtu. Napriek každoročnému dopĺňaniu jednotlivých oddelení sa nachádza v knižnici stále dosť zastaraných publikácií, preto sa využila možnosť na akvizíciu knižničného fondu. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež. Pre knižnicu by bolo optimálne, keby čitateľmi často hľadané tituly boli súčasťou knižničného fondu inštitúcie. Snahou je taktiež zvýšenie počtu mladých čitateľov knižnice a poskytnutie aktuálnych informačných zdrojov obstaraním nových publikácií. Vďaka úspešnému projektu by knižnica mala možnosť záujemcom ponúknuť okrem najvyhľadávanejších titulov aj nové knižné publikácie. Cieľovými skupinami projektu sú deti, žiaci a študenti stredných a vysokých škôl. 

 Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3 300,- eur.                 

                  

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie
pre dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu, a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2021 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Čítať ďalej: Fond na podporu umenia 2021 – 2022: 5.1.4 Akvizícia knižníc – „Akvizícia knižničného fondu...

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie
pre dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2020 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program X.
Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie pre dospelých“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove.

Čítať ďalej: Fond na podporu umenia 2020 – 2021: 5.1.4 Akvizícia knižníc „Akvizícia knižničného fondu...

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2019 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program IX.

Čítať ďalej: „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej...

Fond na podporu umenia – 5.1.3 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2018 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.3 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program VIII. Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove.

Čítať ďalej: „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej...

Fond na podporu umenia –  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 

„Do knižnice nielen pre vedomosti!“                    

V roku 2017 prebieha v Mestskej knižnici vo Fiľakove projekt s názvom „Do knižnice nie len pre vedomosti“!, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia čiastkou 1500,00 EUR.

Čítať ďalej: „Do knižnice nielen pre vedomosti!“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkýmfpu na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. Tohto roku sa v rámci národných projektov zapojila inštitúcia do výziev Fondu na podporu umenia (FPU) a v rámci medzinárodných projektov do výziev Ministerstva kultúry Maďarskej republiky.

 

Čítať ďalej: Projekty Mestskej knižnice vo Fiľakove

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.